You are currently viewing ענבר טור שלום: מהי זכות העיון במשפט המנהלי?

ענבר טור שלום: מהי זכות העיון במשפט המנהלי?

אנו כאזרחים כפופים לסמכות של הממשלה, הסמכות המנהלית, קרי הגוף הביצועי של השלטון במדינת ישראל. כאזרחים אנו חשופים להחלטות של הגופים המנהליים השונים, קרי כל הגופים שקיבלו את הסמכות שלהם בחוק כדי לפעול מטעם הממשלה. לפי עו”ד ענבר טור שלום, היועצת המשפטית של נמל אשדוד, כאמור, לנו האזרחים יש זכות לטעון כנגד ההחלטות הללו, שהרי יש בכך חיזוק לעקרונות הדמוקרטיים של השלטון.

מתוקף הזכות שלנו לטעון כנגד החלטות מנהליות כאשר אנו נפגעים מהן, יש לנו זכות טבעית נגזרת שהיא הזכות לעיין בחומרים המוחזקים בידי המנהל לצורך תקיפת ההחלטה המנהלית. לדוגמה: הממשלה מחליטה בין כמה חלופות של סלילת כביש חדש, ויצא שהיא בחרה לסלול כביש שיפריע לנו היות והוא עובר נניח בתוך החצר שלנו. לנו יש זכות כנפגעים לטעון כנגד ההחלטה ולנסות לשנות אותה. לשם כך, נוכל לבקש מן הגוף המנהלי לראות מה היו החלופות הנוספות מהן התלבטו, מה היו השיקולים ולהצביע על כך שהייתה אפשרות טובה יותר, שתייצר פגיעה פחותה בזכויות הפרט.

5/5 - (1 vote)

כתיבת תגובה