You are currently viewing ענבר טור שלום: “זכות הטיעון במשפט המנהלי – כלל הצדק הטבעי הראשון”

ענבר טור שלום: “זכות הטיעון במשפט המנהלי – כלל הצדק הטבעי הראשון”

עורכת הדין ענבר טור שלום מתמחה במשפט מנהלי. אחת הזכויות החשובות והמכוננות במשפט המנהלי היא זכות הטיעון: מדובר בכלל הצדק הטבעי הראשון  בכללי הצדק הטבעי לפרוצדורה של המשפט המנהלי. לפני שרשות מנהלית מוציאה לדרך מדיניות או החלטה שפוגעת בפרט מסוים (בעצם כל החלטה פוגעת במישהו באופן כזה או אחר), עליה לתת הזדמנות לנפגע לטעון כנגד ההחלטה.

הכלל הזה מקבל תוקף נוסף מהדין הפוזיטיבי שמורה על הזכות, אולם הוא נגזר מתפיסה של משפט טבעי. עצם המעמד שבו הפרט משמיע את טענותיו נגד ההחלטה, הוא ההמחשה של הצדק.  הזכות של אזרח שנפגע מהחלטה לטעון בפני רשות מנהלית, מחזקת את הדמוקרטיזציה של ההליך המנהלי. זכות הטיעון יוצרת תחושה של צדק והגינות בקשר לתהליך קבלת ההחלטה בעניינו. לכן, החלטה מנהלית מפורסמת בכמה שלבים כדי להעניק לנפגעים הזדמנות לטעון בפני המדיניות, ורק לאחר מכן מפורסמת ברשומות (והופכת לתקנה בת פועל תחיקתי).

Rate this post

כתיבת תגובה