You are currently viewing עו”ד ענבר טור שלום: על עיקרון הסמכות במשפט המנהלי

עו”ד ענבר טור שלום: על עיקרון הסמכות במשפט המנהלי

לפי עו”ד ענבר טור שלום, המתמחה במשפט המנהלי, כלל יסוד הוא שרשות מנהלית רשאית לעשות רק את הפעולות שהחוק הסמיך אותה לעשות. למה הכוונה? כאשר שוטר ניגש לאזרח ברחוב, יש לו סמכות לתשאל את אותו אזרח ואף לעכב אותו (ולמעלה מכך), בהינתן שהתקיימו התנאים לכך בחוק סדר הדין הפלילי (קרי התעורר חשד סביר ונוצרה עילה לשוטר לפעול). “סתם” אזרח שעובר ברחוב, לא רשאי לעשות כן, היות והוא לא הוסמך לכך מכוח חוק או תקנה. רוצה לומר, כל פעולה שנעשית על ידי רשות מנהלית, החל מבית המשפט העליון והממשלה ועד השוטר בזמן הסיור, צריכה להיעשות רק אם הגוף המנהלי מוסמך לעשות אותה. אם אין הסמכה לפעולה, אזי היא אינה תקפה מבחינת המשפט המנהלי.

מדובר בעיקרון שמגביר את השקיפות והדמוקרטיה, שהרי הוא מחייב את ההחלטות הנוגעות לכוחו של השלטון להיות מבוססות על חוקים. עקרון זה מהווה בסיס להגנה על זכויות  הפרטים בחברה, בכך שהשלטון אינו יכול לפגוע באקראיות ושרירותיות, אלא רק כאשר הוא קיבל הסכמה לכך מן הפרלמנט, שהיא מורכבת מנציגיו של העם.

Rate this post

כתיבת תגובה